<<< geri   

Anasayfa Duyurular #

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

SAYI : B.O8.0.0GM.O.O9.02.03.231.0/7877 18.07.2005
KONU :Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğretmen Seçme Sınavı (Uygulama-Mülâkat)

 

..................... VALİLİĞİNE
(Millî Eğitim Müdürlüğü)

 

İLGİ: a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

b) Aralık 1999 tarih ve 2507 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik"

c) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 119 sayılı Kararı

d) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 18/07/2005 tarih ve 7873 sayılı Makam Onayı

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin öğretmen ihtiyacını karşılamak için, ilgi (a), (b) Yönetmelik hükümleri ve ilgi (d) Makam onayı doğrultusunda Müzik ve Resim branşlarından, Mülâkat-Uygulama sınavı yoluyla halen Bakanlığımıza bağlı resmî okullarda çalışan Resim ve Müzik öğretmenlerinden atama yapılacaktır.

A.Başvuru:

a) Öğrenim durumu, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atananların belirlenmesine ilişkin ilgi (c) kararlarına göre, atanacağı okul veya kuruma uygun olmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle Bakanlığın Eğitim ve Öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında görev yapıyor olmak,

c) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda ve branşında en az 3 yıl süreyle görev yapmış olmak, (Askerlikte geçen süreler hariç)

d) Son üç yıllık görev süresi içinde iyi dereceden aşağı sicil notu almamış olmak,

e) Son üç yıllık görev süresi içinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezalarından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

f) Askerlik görevini yapmış veya bu görevden muaf olmak,

şartlarını taşıyanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

Adaylar, ekte örneği bulunan form dilekçe (Ek-1) i doldurup, hizmet cetveli ve onaylı diploma örneği ile görevli oldukları okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Adaylara puan eşitliği sırasında aşağıda belirtilen belgeleri var ise form dilekçeye eklemeleri kaydıyla öncelik verilecektir. Okul Müdürlükleri, incelenen ve onaylanan başvuru belgelerini, İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ekleri ile birlikte göndereceklerdir.

Varsa form 1'e eklenecek belgeler;

a) Alanında lisans üstü eğitim,

b) Lisans üstü eğitim,

c) Alanında hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri,

d) Aylıkla ödül,

e) Takdirname veya teşekkür,

f) Öğretmenlikte hizmet süresi,

B. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, kendilerine ulaşan başvuru belgelerini incelemek üzere görevlendirilecekleri bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında İl İnceleme Komisyonu oluşturacaklardır. Komisyon, başvuru belgelerini genelge esaslarına göre inceleyecektir.. incelemede, sadece şartları uygun olanların başvurularını, varsa haklarında devam eden inceleme-soruşturma durumları da belirtilerek, sicil ve disiplin durumları ile ilgili bilgileri de doldurup, belirlenen şartları taşıyan Resim ve Müzik branşları için ayrı ayrı yapılacak listelerin ilgili yerlerini onayladıktan sonra belgeleriyle birlikte en geç 01 Ağustos 2005 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde olacak şekilde göndereceklerdir.

Şartları uymayan, süresi içinde gönderilmeyen, eksik gönderilen başvurular, işleme alınmayacak, yanlışlık ve eksiklikten doğabilecek sorumluluk İl İnceleme Komisyonuna ait olacaktır.

C. Diğer Konular:

Doğrudan Bakanlığa yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Eşi öğretmen olanlar ile diğer adayların durumları, ilgi (b) Yönetmelik esaslarına göre değerlendirilecektir.

Önceden yapılan Anadolu güzel sanatlar liseleri sınavına katılıp başarılı olup atanan ve halen bu okullarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, bu sınava müracaat edemeyeceklerdir.

Personel Genel Müdürlüğünce okulların norm kadro güncelleme işlemleri devam ettiğinden, adaylar tercihlerini Resim-Müzik ana sanat dalındaki ihtiyaçlara göre sınav günü son güncel duruma göre okullar bazında ilân edilecek listeyi esas alarak yapacaklardır.

Zorunlu bölge hizmetine tabi adaylar ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirileceklerdir.

Seçme sınavı, Resim ve Müzik branşlarına göre ayrı ayrı komisyonlarca 15-16-17 Ağustos 2005 tarihlerinde, saat 9 ' 00 da Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde yapılacaktır.

Sınavda başarılı olan adayların atama işlemleri, ihtiyaç durumu, tercih ve puan üstünlüğüne göre Personel Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

İl İnceleme Komisyonunca, başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, şartları uygun olmayanlara gerekçeleri ile bilgi verilecek olup, seçme sınavına katılmaları uygun olanlara ise Ek-2'de örneği sunulan sınav giriş belgesi düzenlenerek sınava girişleri sağlanacaktır.

Sınava katılacak öğretmenlerin izin işlemleri mahallinde çözümlenecektir. Yol, barınma ve diğer giderler adaylara ait olacaktır.

Adaylar, branşlarına uygun olarak bilgi, beceri, yetenek ve varsa konser, yarışma, sergi vb. çalışmalarına ait düzenleyecekleri dosyayı, sınav günü değerlendirilmek üzere komisyona elden sunacaklardır. Resim branşından uygulamaya girecek öğretmenler yanlarında resim kağıdı ve kurşun kalem bulunduracaklardır.

Başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adaylar, sınavda başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, konunun İlinizde bulunan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında görev yapan ilgili öğretmenlere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kerem ALTUN
Bakan a.
Genel Müdür

 

 

EKLER:

EK: 1- Başvuru Formu (zipli word dosyası)